Virksomheder

Kontakt


Psykolog Maja Maria

Middelfartvej 115B, 1. sal

5200 Odense V

att. Maja Maria Hove Thomsen


Mail: maja@bluehours.dk


Tlf.nr.: 53 56 52 48PRODUKTER TILRETTELAGT TIL VIRKSOMHEDER:

MUS/GRUS, kompetenceudvikling, konflikthåndtering, rekruttering, supervision, oplæg og foredrag

Overordnet

Psykologen tilbyder en række pakkeløsninger af forskellig varighed og med et udvalg af emner, men kan også tilrettelægge i forhold til specifikke behov og temaer. Fælles for de forskellige muligheder, så opfordres der til løbende debat undervejs, hvor der måske dukker utalte problemer til overfladen, hvor psykologen naturligvis fungerer som ordstyrer, og administrer tiden, således materialet gennemgås fyldestgørende. Der vil efterfølgende være mulighed for at aftale opfølgende samtaler/forløb, så eventuelle problemer følges til dørs.


Alle pakkeløsninger vil naturligvis tilrettelægges til de aktuelle forhold, så en forudgående samtale vil altid indgå som en del af tilbuddet – kan oftest foregå telefonisk, og drejer sig fortrinsvis om de praktiske vilkår. Flere af emnerne kan kombineres, og kan strække sig over flere gange eller indgå i et længerevarende supervisionsforløb som starter med et oplæg.


Skatteregler

Arbejdsgiver har som hovedregel altid fuldt skattemæssigt fradrag for udgifter afholdt over for personale.Det er uden betydning for arbejdsgivers fradragsret, om udgifterne afholdes som led i en generel ordning, individuelt pr. medarbejder, eller om det sker ved betaling af en forsikringspræmie. Spørgsmålet er derimod, om medarbejderen skal beskattes, når arbejdsgiveren afholder udgiften?


Generelle personale- og velfærdsordninger på arbejdspladsen beskattes ifølge praksis normalt ikke, hvis de er:

Uden væsentlig økonomisk værdi

Ikke individualiserbar pr. medarbejder

Ikke finansieret i en lønpakke


Arbejdsgiverbetalte sundheds- og velfærdsudgifter, som er erhvervsmæssigt begrundede, er skattefrie for medarbejderen. Skattefriheden forudsætter ikke, at behandlingen er lægeligt godkendt. Dette gælder blandt andet også udgifter til psykologhjælp i forbindelse med forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader som følge af hændelser på arbejdspladsen (krisehjælp). Arbejdsgiverbetalt behandling af stress anses som udgangspunkt for betaling af en privat udgift og vil være skattepligtig for medarbejderen. Hvis det kan påvises, at stress er opstået som følge af arbejdet, kan behandling af denne stress anses for forebyggelse af arbejdsrelateret sygdom og dermed være skattefri for medarbejderen.

MUS

Psykologen kan deltage i MUS (medarbejderudviklingssamtaler)


En MUS er en årlig tilbagevendende samtale mellem medarbejderen og nærmeste leder. Denne samtale er et væsentligt redskab til at skabe rammer for den løbende udvikling i jobbet.


MUS skal ses som et formaliseret supplement til den daglige dialog mellem medarbejder og leder.


I en MUS drøftes nuværende og fremtidig arbejdssituation, bl.a. opgaveløsningen i året, der gik, og opgaver i året, der kommer.


Der er her lejlighed til, at medarbejderen og lederen kan komme med gensidig feedback på præstation og samarbejde i det forløbne år.


Elementer i MUS

  • Afstemning af forventninger til udvikling i de(t) kommende år
  • Ønsker om kompetenceudvikling holdes op mod institutionens behov
  • Medarbejderen og lederen fastlægger i fællesskab udviklingsmål
  • Medarbejderen og lederen udarbejder en skriftlig udviklingsplan

SUPERVISION

Psykologen vil kunne træde til ved enkeltbehov eller gennem et længerevarende forløb, hvor der er behov for supervision. Det kunne eksempelvis være ved sammenlægning af afdelinger, omstrukturering, implementering af nye arbejdsgange eller –redskaber etc.


I de fleste tilfælde vil supervision foregå på gruppeniveau, men det kan også være nødvendigt med individuelle forløb eller i mindre grupper, for at opnå det optimale resultat – i de tilfælde vil psykologen kunne rådgive om hvad der er mest hensigtsmæssigt.

GRUS

Psykologen kan deltage i, eller afholde GRUS gruppeudviklingssamtaler)


Som et supplement til en MUS kan man vælge at holde en GRUS for en afdeling eller for en gruppe af medarbejdere, der arbejder tæt sammen.


Formålet med en GRUS kan være at sætte fokus på gruppens generelle behov for udvikling og metoder til at fremme et godt læringsmiljø på arbejdspladsen.


En GRUS kan bruges som et forum, hvor man kan se på helheden og sammenhængen i gruppens arbejde.


Samtidig er den en god lejlighed til at reflektere over, hvad der fungerer godt, og hvor der kan være behov for af forbedringer.


KOMPETENCEUDVIKLING

Psykologen kan være med til at definere medarbejderens potentiale, og afdække hvorledes dette udnyttes og implementeres bedst muligt.

KONFLIKTHÅNDTERING

Psykologen kan fungere som mægler i konfliktfyldte situationer på arbejdspladsen, fx mellem kollger, eller en medarbejder og en leder, eller i organisationen mere genrelt.


I den forbindelse vil det dreje sig om identificering af problemet og efterfølgende løsningsforslag, til den umiddelbare konflikt, samt en handlingsplan for at undgå noget tilsvarende fremadrettet.

REKRUTTERING

Psykologen kan afdække hvilke reelle behov den kommende medarbejder skal udfylde. Hjælpe med formulering af opslaget, samt under ansættelsesforløbet med screening og samtaler, afhængigt af behov.

FOREDRAG OG OPLÆG

Stress

Hvordan stress kan virke præstationsfremmende, og hvornår der bliver tale om uhensigtsmæssig stress, samt hvad man selv kan gøre for at holde det på det positive niveau. Praktiske tiltag i hverdagen for at undgå den negative form for stress og hvordan man optimerer sin tid bedst muligt. Som Bill Gates formulerer det, så vil han gerne ansætte en doven medarbejder, fordi vedkommende vil finde den nemmeste måde at udføre opgaven


Mindfulness

Denne løsning kan enten stå alene som et pusterum i hverdagen, eller som et redskab i forhold til at bekæmpe den negative stress eller opnå et bedre arbejdsmiljø. Hvis det ønskes kan der i denne pakke også indgå nogle lettere eller mere udfordrende yogaøvelser

God kollega – hvordan?


Omgangstone og respekt for forskellighed

– kan benyttes som en form for supervision


God kundekontakt

Uanset om der er tale om et produkt eller en service som skal sælges, så kan man næsten altid sammenfatte et par basale regler for kontakten, så kunden føler sig hørt og vejledt bedst muligt. Her vil der tages udgangspunkt i produktet, samt virksomhedskulturen, så det bliver så relevant som muligt.


Omstillingsparathed

Fx i forhold til omstrukturering, sammenlægning, eller nye systemer/kolleger/leder. Her vil typisk være en række eksempler på de forskellige stereotyper hvori deltagerne vil genkende sig selv eller deres kolleger, og derfra formuleres hvordan disse kan være fordrende eller begrænsende for en hensigtsmæssig implementering